fbpx
 

NASZE USŁUGINajczęściej
zadawane pytania

Czy w toku postępowania upadłościowego rodzice mogą kupić moje mieszkanie?

Tak. Należy pamiętać jednak, że po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej,  w toku postępowania upadłościowego, mieszkanie upadłego wchodzi do masy upadłości, nad którą zarząd obejmuje Syndyk. Cena mieszkania najprawdopodobniej zostanie rzetelnie określona przez rzeczoznawcę i po takiej tylko cenie, sprzedaż mieszkania na rzecz członka rodziny będzie możliwa.

Kim jest sędzia – komisarz w postępowaniu upadłościowym ?

Na wstępie warto zaznaczyć, że instytucja sędziego komisarza występuje jedynie w postępowaniu prowadzonym w trybie zwykłym. O trybie postępowania decyduje Sądzia rozpatrujący wniosek o upadłość w postanowieniu. W trybie uproszczonym, w którym rozpatrywanych jest większość spraw konsumenckich z instytucji sędziego komisarza zrezygnowano. Sędzia komisarz zaczyna pełnić swoje funkcje natychmiast po wydaniu przez Sąd postanowienia w przedmiocie  ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Sędzia komisarz kieruje tokiem postępowania upadłościowego, sprawuje nadzór nad czynnościami syndyka, oznacza czynności, których wykonywanie przez syndyka jest niedopuszczalne bez jego zezwolenia lub bez zezwolenia rady wierzycieli, jak również zwraca uwagę na popełnione przez syndyka uchybienia.

Kim jest syndyk w postępowaniu upadłościowym?

Syndyk powoływany jest w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. W toku postępowania dokonuje wszelkich czynności dotyczących masy upadłości na rachunek upadłego lecz w imieniu własnym. Po ogłoszeniu upadłości syndyk niezwłocznie przystępuje do ustalenia majątku upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go oraz przystępuje do jego likwidacji. Syndyk ustala również listę wierzycieli i sporządza sprawozdanie ze swoich czynności oraz sprawozdania rachunkowe, które składa sędziemu komisarzowi. Syndyk również sporządza projekt planu spłaty wierzycieli.

Kim jest Nadzorca Sądowy w postępowaniu upadłościowym?

Nadzorca sądowy jest jednym z organów postępowania upadłościowego, którego powołuje się w przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, w której upadłemu pozostawiono prawo samodzielnego zarządzania majątkiem. Do podstawowych zadań Nadzorcy sądowego należy sporządzenie propozycji układowych, sporządzenie spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych a także zwołanie wierzycieli w celu głosowania nad układem.

Kto pokrywa wynagrodzenie Syndyka?

Początkowe koszty postępowania upadłościowego pokrywane są w formie zaliczki ze Skarbu Państwa. Co do zasady wynagrodzenie Syndyka pokrywane jest ze środków finansowych pozyskanych z likwidacji majątku upadłego. W przypadku gdy środki finansowe uzyskane z likwidacji masy upadłości nie wystarczają na pokrycie wynagrodzenia Syndyka, wówczas wynagrodzenie to pokrywa Skarb Państwa.

Jakie są warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Aby Sąd mógł wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przede wszystkim musi zostać poprawnie złożony wniosek niedotknięty brakami formalnymi w rozumieniu ustawy, dłużnik musi być osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz musi być niewypłacalny a więc musi wystąpić brak możliwości regulowania jego wymagalnych zobowiązań.

Czy osoba chora psychicznie może ogłosić upadłość konsumencką?

Wobec osoby, u której stwierdzona została choroba psychiczna Sąd może wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Należy pamiętać jednak, że za osobę ubezwłasnowolnioną częściowo lub całkowicie w skutek choroby psychicznej działa ustanowiony przez Sąd kurator lub opiekun prawny.

Jaki Sąd jest właściwy do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

Sądem właściwym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest Sąd Rejonowy właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej uznaje się, że głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce zwykłego pobytu tej osoby a więc miejscowość, w której dłużnik zwykle przebywa i gdzie realizuje swoje zwykłe czynności w życiu codziennym.

Kiedy Konsument staje się niewypłacalny?

Zgodnie z ustawą dłużnik staje się niewypłacalny kiedy traci możliwość regulowania swoich wymagalnych zobowiązań w terminie. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu tych zobowiązań przekracza trzy miesiące.

Czy toczące się przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne jest przeszkodą w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Absolutnie nie. Niezależnie od tego jak liczne są postępowania egzekucyjne, nie jest to przesłanka uniemożliwiająca ogłoszenie przez Sąd upadłości konsumenckiej. Przeszkodą nie są także zajęcia jakichkolwiek składników majątku dłużnika dokonane w toku egzekucji. Upadłość konsumencka ma „pierwszeństwo” przed postępowaniem egzekucyjnym. Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej postępowania egzekucyjne ulegają umorzeniu z mocy prawa.

Jak długo trwa postępowanie w upadłości konsumenckiej?

Przepisy dotyczące prawa upadłościowego, w tym upadłości konsumenckiej nie określają konkretnych terminów w tej kwestii. Należy pamiętać, że postępowanie upadłościowe dzieli się na kilka etapów. Na czas trwania postępowania może wpływać m.in. poziom obłożenia Sądów a także w dalszym etapie postępowania sytuacja życiowa i finansowa Upadłego.

Czy podczas postępowania upadłościowego muszę płacić czynsz za mieszkanie?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zobowiązania związane z utrzymaniem składników masy upadłości pokrywa Syndyk ze środków pieniężnych znajdujących się w masie upadłości. Natomiast mieszkanie wynajmowane jako własność osoby trzeciej do tej masy upadłości nie wchodzi i obowiązek jego opłacenia spoczywa na dłużniku. Dłużnik pokrywa także wszelkie opłaty związane z używaniem lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkuje,  w tym m.in. czynsz administracyjny, prąd, gaz i media.  Należy pamiętać, że długi powstałe po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie ulegają umorzeniu. 

Kiedy po zamknięciu działalności moge złożyć wniosek?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć osoba fizyczna już następnego dnia po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej i wykreśleniu jej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). O zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej możemy mówić, gdy dochodzi do trwałego zaprzestania wykonywania wszelkich czynności wchodzących w zakres przedmiotowej działalności, których celem jest kontynuowanie tej działalności (Wyrok SA w Łodzi z dn. 22.01.201r. sygn. akt: III AUa 374/14). 

Co to jest plan spłaty?

Ustalenie planu spłaty to jeden z etapów postępowania upadłościowego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnika. Planem spłaty nazywamy zatwierdzony przez sąd harmonogram, według którego upadły ma realizować spłatę wierzycieli po zakończeniu sprzedaży jego majątku dokonanej przez syndyka. Po wykonaniu całości planu spłaty zgodnie z jego założeniem, całość niezaspokojonych zobowiązań względem wierzycieli ulega umorzeniu a upadły uzyskuje całkowite oddłużenie.

Czy stracę majątek?

Tak. Pamiętaj, że w dniu ogłoszenia upadłości, cały majątek staje się masą upadłości. Upadły traci prawa do korzystania z mienia wchodzącego w skład masy upadłości, zarządzania oraz rozporządzania nim. Pamiętaj, że do masy upadłości wchodzi także majątek nabyty po ogłoszeniu upadłości w trakcie trwania postępowania upadłościowego. Zgodnie z art. 63 p.u. z masy upadłości wyłączone jest mienie, które zgodnie z przepisami kodeksu postępowania  cywilnego jest wyłączone spod egzekucji (zobacz art. 829 kodeksu postępowania cywilnego).

Oddalono mi wniosek na starych przepisach czy i kiedy mogę złożyć nowy?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można składać więcej niż jeden raz więc oddalenie wniosku ze względu na obowiązujące przepisy przed 24 marca 2020 r. nie zamyka drogi do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ponownie,  na podstawie przepisów obowiązujących po 24 marca 2020 r. Obowiązujące przepisy prawa dot. upadłości konsumenckiej nie regulują kwestii  terminu, jaki musi upłynąć po oddaleniu wcześniejszego wniosku a przed złożeniem go ponownie na „nowych zasadach”. (link do najczęściej zadawanych pytań)

Czy w toku postępowania upadłościowego rodzice mogą kupić moje mieszkanie?

Tak. Należy pamiętać jednak, że po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej,  w toku postępowania upadłościowego, mieszkanie upadłego wchodzi do masy upadłości, nad którą zarząd obejmuje Syndyk. Cena mieszkania najprawdopodobniej zostanie rzetelnie określona przez rzeczoznawcę i po takiej tylko cenie, sprzedaż mieszkania na rzecz członka rodziny będzie możliwa.

Jakie są warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Aby Sąd mógł wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przede wszystkim musi zostać poprawnie złożony wniosek niedotknięty brakami formalnymi w rozumieniu ustawy, dłużnik musi być osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz musi być niewypłacalny a więc musi wystąpić brak możliwości regulowania jego wymagalnych zobowiązań.

Czy osoba chora psychicznie może ogłosić upadłość konsumencką?

Wobec osoby, u której stwierdzona została choroba psychiczna Sąd może wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Należy pamiętać jednak, że za osobę ubezwłasnowolnioną częściowo lub całkowicie w skutek choroby psychicznej działa ustanowiony przez Sąd kurator lub opiekun prawny.

Jaki Sąd jest właściwy do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

Sądem właściwym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest Sąd Rejonowy właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej uznaje się, że głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce zwykłego pobytu tej osoby a więc miejscowość, w której dłużnik zwykle przebywa i gdzie realizuje swoje zwykłe czynności w życiu codziennym.

Kiedy Konsument staje się niewypłacalny?

Zgodnie z ustawą dłużnik staje się niewypłacalny kiedy traci możliwość regulowania swoich wymagalnych zobowiązań w terminie. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu tych zobowiązań przekracza trzy miesiące.

Czy toczące się przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne jest przeszkodą w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Absolutnie nie. Niezależnie od tego jak liczne są postępowania egzekucyjne, nie jest to przesłanka uniemożliwiająca ogłoszenie przez Sąd upadłości konsumenckiej. Przeszkodą nie są także zajęcia jakichkolwiek składników majątku dłużnika dokonane w toku egzekucji. Upadłość konsumencka ma „pierwszeństwo” przed postępowaniem egzekucyjnym. Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej postępowania egzekucyjne ulegają umorzeniu z mocy prawa.

Jak długo trwa postępowanie w upadłości konsumenckiej?

Przepisy dotyczące prawa upadłościowego, w tym upadłości konsumenckiej nie określają konkretnych terminów w tej kwestii. Należy pamiętać, że postępowanie upadłościowe dzieli się na kilka etapów. Na czas trwania postępowania może wpływać m.in. poziom obłożenia Sądów a także w dalszym etapie postępowania sytuacja życiowa i finansowa Upadłego.

Czy podczas postępowania upadłościowego muszę płacić czynsz za mieszkanie?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zobowiązania związane z utrzymaniem składników masy upadłości pokrywa Syndyk ze środków pieniężnych znajdujących się w masie upadłości. Natomiast mieszkanie wynajmowane jako własność osoby trzeciej do tej masy upadłości nie wchodzi i obowiązek jego opłacenia spoczywa na dłużniku. Dłużnik pokrywa także wszelkie opłaty związane z używaniem lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkuje,  w tym m.in. czynsz administracyjny, prąd, gaz i media.  Należy pamiętać, że długi powstałe po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie ulegają umorzeniu. 

Kiedy po zamknięciu działalności moge złożyć wniosek?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć osoba fizyczna już następnego dnia po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej i wykreśleniu jej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). O zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej możemy mówić, gdy dochodzi do trwałego zaprzestania wykonywania wszelkich czynności wchodzących w zakres przedmiotowej działalności, których celem jest kontynuowanie tej działalności (Wyrok SA w Łodzi z dn. 22.01.201r. sygn. akt: III AUa 374/14). 

Co to jest plan spłaty?

Ustalenie planu spłaty to jeden z etapów postępowania upadłościowego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnika. Planem spłaty nazywamy zatwierdzony przez sąd harmonogram, według którego upadły ma realizować spłatę wierzycieli po zakończeniu sprzedaży jego majątku dokonanej przez syndyka. Po wykonaniu całości planu spłaty zgodnie z jego założeniem, całość niezaspokojonych zobowiązań względem wierzycieli ulega umorzeniu a upadły uzyskuje całkowite oddłużenie.

Czy stracę majątek?

Tak. Pamiętaj, że w dniu ogłoszenia upadłości, cały majątek staje się masą upadłości. Upadły traci prawa do korzystania z mienia wchodzącego w skład masy upadłości, zarządzania oraz rozporządzania nim. Pamiętaj, że do masy upadłości wchodzi także majątek nabyty po ogłoszeniu upadłości w trakcie trwania postępowania upadłościowego. Zgodnie z art. 63 p.u. z masy upadłości wyłączone jest mienie, które zgodnie z przepisami kodeksu postępowania  cywilnego jest wyłączone spod egzekucji (zobacz art. 829 kodeksu postępowania cywilnego).

Oddalono mi wniosek na starych przepisach czy i kiedy mogę złożyć nowy?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można składać więcej niż jeden raz więc oddalenie wniosku ze względu na obowiązujące przepisy przed 24 marca 2020 r. nie zamyka drogi do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ponownie,  na podstawie przepisów obowiązujących po 24 marca 2020 r. Obowiązujące przepisy prawa dot. upadłości konsumenckiej nie regulują kwestii  terminu, jaki musi upłynąć po oddaleniu wcześniejszego wniosku a przed złożeniem go ponownie na „nowych zasadach”. (link do najczęściej zadawanych pytań)

W jaki sposób można umówić się na spotkanie ?

W Polsce mamy 5 Oddziałów (Szczecin, Gorzów, Leszno, Wrocław, Legnica), w których odbywają się darmowe konsultacje w wyznaczonych terminach – o aktualnych terminach piszemy na naszych stronach na facebooku. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego celem umówienia się na spotkanie w godzinach pracy Kancelarii, tel. 600 088 555. Na spotkanie można tez umówić się przez facebook messengera.

Nasze strony na facebooku (kliknij aby przejść do strony): Szczecin, Gorzów, Leszno, Wrocław, Legnica.

Jak wygląda bezpłatna konsultacja ?

To jest rozmowa, podczas której przeanalizujemy historię życia i zaproponujemy najlepsze rozwiązania.

  • Na tym spotkaniu omawiamy także:
  • Co to jest upadłość konsumencka?
  • Jak skutecznie ogłosić upadłość konsumencką?
  • Jakie warunki trzeba spełnić, by złożyć wniosek?
  • Jak wygląda współpraca z Naszą kancelarią?
Jakie dokumenty lub informacje należy przygotować przychodząc na spotkanie?
  • Na spotkanie warto przygotować podstawowe informacje na temat Twojego zadłużenia:
  • jaka jest jego wysokość, kim są wierzyciele?
  • jakie są przyczyny zadłużenia?
  • od kiedy masz problemy z płaceniem swoich zobowiązań finansowych?

Jeśli odpowiedź na te pytania jest trudnością, proszę się nie przejmować, razem odpowiemy na te pytania.

Co zrobić jak mam dużo pytań odnośnie upadłości konsumenckiej?

Koniecznie zapisz je wszystkie i zadaj je naszemu doradcy na spotkaniu.

Z kim się spotkam na konsultacji dotyczącej upadłości?

Na konsultacji spotykają się Państwo z Doradcą, który jest specjalistą w dziedzinie upadłości konsumenckiej. To jest zagospodarowany specjalnie dla Państwa czas około godziny, by zapoznać się z trudnościami i problemami oraz aby omówić dokumenty. Do każdej osoby podchodzimy indywidualnie.

Eureka-Restrukturyzacje Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Warszawy 21
70-372 Szczecin
tel. +48 608 088 555
konsultacje@eurekarestrukturyzacje.pl
NIP 8522599514, REGON 321278439
KRS 0000434205

pl_PLPolish
pl_PLPolish