fbpx
 

ArtykułyPlan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej

16 sierpień 2021

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym przeciwko konsumentowi można określić 3 fazy:

  1. likwidacji majątku upadłego
  2. planu spłaty wierzycieli
  3. umorzenia zobowiązań upadłego niespłaconych w ramach dwóch pierwszych etapów postępowania upadłościowego

Po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości, syndyk składa sądowi projekt planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem. Rola syndyka na tym etapie jest bardzo istotna – to on ocenia materiał zebrany w toku postępowania upadłościowego, ocenia  jakość współpracy z dłużnikiem, a także sytuację życiowa upadłego. Aktualnie nie można bowiem zapominać, ze przy projektowaniu propozycji planu spłat syndyk bierze pod uwagę warunki życia samego upadłego (potrzeby mieszkaniowe), wiek, stan zdrowia, dochody jego ale i jego domowników, czyli np. dochody małżonka zamieszkującego z upadłym, ilość osób pozostających w gospodarstwie domowym. Nie ma tu znaczenia rozdzielność majątkowa małżeńska (przecież ta powstaje również z automatu po ogłoszeniu upadłości) tylko fakt wspólnego zamieszkania.

Oznacza to, że kwota miesięcznych spłat ujęta w planie spłat musi być dostosowana do realnych możliwości finansowych upadłego.

Projekt planu spłat syndyk doręcza zarówno wierzycielom jak i samemu upadłemu. Należy pamiętać, że pomimo, iż sąd wysłuchuje upadłego, nie jest związany jego stanowiskiem, co do treści planu spłaty wierzycieli. Wierzyciele również mogą wyrazić swoje zdanie co do projektowanego planu.

W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli, sąd  wymienia wierzycieli uczestniczących w planie spłaty,  dokonuje podziału funduszy masy upadłości pomiędzy wierzycieli uczestniczących w planie spłaty, jeżeli w postępowaniu zgromadzono fundusze masy upadłości oraz  ustala, czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa a w końcu określa, w jakim zakresie i okresie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania, które zostały uznane na liście wierzytelności, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

W przypadku jednak ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż trzydzieści sześć miesięcy ani dłuższy niż osiemdziesiąt cztery miesiące.

W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd dodatkowo wskazuje, jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

W wyjątkowych sytuacjach, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, sąd może orzec o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty.

Na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli lub umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie zarówno upadłemu jak i wierzycielom.

Po zakończeniu realizacji planu spłaty przez upadłego sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umarza zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, które nie zostały spłacone w ramach planu spłaty i środków uzyskanych ze sprzedaży majątku upadłego. Wydanie postanowienia kończy postępowanie upadłościowe.

Eureka-Restrukturyzacje Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Warszawy 21
70-372 Szczecin
tel. +48 608 088 555
konsultacje@eurekarestrukturyzacje.pl
NIP 8522599514, REGON 321278439
KRS 0000434205

pl_PLPolish